نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم بسکتبال مس کرمان در گروه ب لیگ بسکتبال امیدهای کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1جمعه 5 آبان 96 س 16:00سالن بسکتبال میناببسکتبال آدمیس میناب62 - 47بسکتبال مس کرمان1
2جمعه 12 آبان 96 س 16:00سالن شهید نصراللهی کرمانبسکتبال مس کرمان78 - 102بسکتبال نفت امیدیه1
3جمعه 19 آبان 96 س 16:00سالن بسکتبال بندر امامبسکتبال پتروشیمی بندر امام68 - 57بسکتبال مس کرمان1
4جمعه 3 آذر 96 س 16:00سالن شهید نصراللهی کرمانبسکتبال مس کرمان80 - 76ملی حفاری اهواز2
5جمعه 10 آذر 96 س 16:00سالن شهید نصراللهی کرمانبسکتبال مس کرمان69 - 77بسکتبال مهروبان نوین ماهشهر1
6جمعه 17 آذر 96 س 16:00سالن شهید نصراللهی کرمانبسکتبال مس کرمان75 - 64بسکتبال آدمیس میناب2
7جمعه 24 آذر 96 س 14:00سالن بسکتبال امیدیهبسکتبال نفت امیدیه84 - 55بسکتبال مس کرمان1
8جمعه 1 دی 96 س 16:00سالن شهید نصراللهی کرمانبسکتبال مس کرمان70 - 79بسکتبال پتروشیمی بندر امام1
9جمعه 8 دی 96 س 16:00اهوازملی حفاری اهواز66 - 46بسکتبال مس کرمان1
10جمعه 15 دی 96 س 16:00سالن ماهشهربسکتبال مهروبان نوین ماهشهر20 - 0بسکتبال مس کرمان1
جمع کل امتیازات : 12