نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم بسکتبال آدمیس میناب در گروه ب لیگ بسکتبال امیدهای کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1جمعه 5 آبان 96 س 16:00سالن بسکتبال میناببسکتبال آدمیس میناب62 - 47بسکتبال مس کرمان2
2جمعه 12 آبان 96 س 16:00سالن ماهشهربسکتبال مهروبان نوین ماهشهر59 - 55بسکتبال آدمیس میناب1
3جمعه 19 آبان 96 س 16:00سالن بسکتبال امیدیهبسکتبال نفت امیدیه86 - 67بسکتبال آدمیس میناب1
4جمعه 3 آذر 96 س 16:00سالن بسکتبال میناببسکتبال آدمیس میناب69 - 65بسکتبال پتروشیمی بندر امام2
5جمعه 10 آذر 96 س 16:00اهوازملی حفاری اهواز72 - 64بسکتبال آدمیس میناب1
6جمعه 17 آذر 96 س 16:00سالن شهید نصراللهی کرمانبسکتبال مس کرمان75 - 64بسکتبال آدمیس میناب1
7جمعه 24 آذر 96 س 19:00سالن بسکتبال میناببسکتبال آدمیس میناب76 - 65بسکتبال مهروبان نوین ماهشهر2
8جمعه 1 دی 96 س 16:00سالن بسکتبال میناببسکتبال آدمیس میناب57 - 68بسکتبال نفت امیدیه1
9جمعه 8 دی 96 س 16:00سالن بسکتبال بندر امامبسکتبال پتروشیمی بندر امام79 - 55بسکتبال آدمیس میناب1
10جمعه 15 دی 96 س 16:00سالن بسکتبال میناببسکتبال آدمیس میناب60 - 50ملی حفاری اهواز2
جمع کل امتیازات : 14