نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم بسکتبال نفت امیدیه در گروه ب لیگ بسکتبال امیدهای کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1جمعه 5 آبان 96 س 16:00سالن بسکتبال امیدیهبسکتبال نفت امیدیه123 - 66ملی حفاری اهواز2
2جمعه 12 آبان 96 س 16:00سالن شهید نصراللهی کرمانبسکتبال مس کرمان78 - 102بسکتبال نفت امیدیه2
3جمعه 19 آبان 96 س 16:00سالن بسکتبال امیدیهبسکتبال نفت امیدیه86 - 67بسکتبال آدمیس میناب2
4جمعه 3 آذر 96 س 16:00سالن ماهشهربسکتبال مهروبان نوین ماهشهر74 - 78بسکتبال نفت امیدیه2
5جمعه 10 آذر 96 س 16:00سالن بسکتبال بندر امامبسکتبال پتروشیمی بندر امام64 - 54بسکتبال نفت امیدیه1
6جمعه 17 آذر 96 س 16:00اهوازملی حفاری اهواز67 - 77بسکتبال نفت امیدیه2
7جمعه 24 آذر 96 س 14:00سالن بسکتبال امیدیهبسکتبال نفت امیدیه84 - 55بسکتبال مس کرمان2
8جمعه 1 دی 96 س 16:00سالن بسکتبال میناببسکتبال آدمیس میناب57 - 68بسکتبال نفت امیدیه2
9جمعه 8 دی 96 س 16:00سالن بسکتبال امیدیهبسکتبال نفت امیدیه90 - 66بسکتبال مهروبان نوین ماهشهر2
10جمعه 15 دی 96 س 16:00سالن بسکتبال امیدیهبسکتبال نفت امیدیه90 - 80بسکتبال پتروشیمی بندر امام2
جمع کل امتیازات : 19