نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم بسکتبال مهروبان نوین ماهشهر در گروه ب لیگ بسکتبال امیدهای کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1جمعه 5 آبان 96 س 16:00سالن ماهشهربسکتبال مهروبان نوین ماهشهر80 - 89بسکتبال پتروشیمی بندر امام1
2جمعه 12 آبان 96 س 16:00سالن ماهشهربسکتبال مهروبان نوین ماهشهر59 - 55بسکتبال آدمیس میناب2
3جمعه 19 آبان 96 س 16:00اهوازملی حفاری اهواز71 - 77بسکتبال مهروبان نوین ماهشهر2
4جمعه 3 آذر 96 س 16:00سالن ماهشهربسکتبال مهروبان نوین ماهشهر74 - 78بسکتبال نفت امیدیه1
5جمعه 10 آذر 96 س 16:00سالن شهید نصراللهی کرمانبسکتبال مس کرمان69 - 77بسکتبال مهروبان نوین ماهشهر2
6جمعه 17 آذر 96 س 16:00سالن بسکتبال بندر امامبسکتبال پتروشیمی بندر امام78 - 72بسکتبال مهروبان نوین ماهشهر1
7جمعه 24 آذر 96 س 19:00سالن بسکتبال میناببسکتبال آدمیس میناب76 - 65بسکتبال مهروبان نوین ماهشهر1
8جمعه 1 دی 96 س 14:00سالن ماهشهربسکتبال مهروبان نوین ماهشهر70 - 57ملی حفاری اهواز2
9جمعه 8 دی 96 س 16:00سالن بسکتبال امیدیهبسکتبال نفت امیدیه90 - 66بسکتبال مهروبان نوین ماهشهر1
10جمعه 15 دی 96 س 16:00سالن ماهشهربسکتبال مهروبان نوین ماهشهر20 - 0بسکتبال مس کرمان2
جمع کل امتیازات : 15