امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی بابرق جدید شیراز