نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نوجوانان البدر بندرکنگ در گروه چهار لیگ برتر نوجوانان کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز