نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام در گروه ب لیگ بسکتبال امیدهای کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1جمعه 5 آبان 96 س 16:00سالن ماهشهربسکتبال مهروبان نوین ماهشهر80 - 89بسکتبال پتروشیمی بندر امام2
2جمعه 12 آبان 96 س 16:00اهوازملی حفاری اهواز62 - 55بسکتبال پتروشیمی بندر امام1
3جمعه 19 آبان 96 س 16:00سالن بسکتبال بندر امامبسکتبال پتروشیمی بندر امام68 - 57بسکتبال مس کرمان2
4جمعه 3 آذر 96 س 16:00سالن بسکتبال میناببسکتبال آدمیس میناب69 - 65بسکتبال پتروشیمی بندر امام1
5جمعه 10 آذر 96 س 16:00سالن بسکتبال بندر امامبسکتبال پتروشیمی بندر امام64 - 54بسکتبال نفت امیدیه2
6جمعه 17 آذر 96 س 16:00سالن بسکتبال بندر امامبسکتبال پتروشیمی بندر امام78 - 72بسکتبال مهروبان نوین ماهشهر2
7جمعه 24 آذر 96 س 14:00سالن بسکتبال بندر امامبسکتبال پتروشیمی بندر امام59 - 65ملی حفاری اهواز1
8جمعه 1 دی 96 س 16:00سالن شهید نصراللهی کرمانبسکتبال مس کرمان70 - 79بسکتبال پتروشیمی بندر امام2
9جمعه 8 دی 96 س 16:00سالن بسکتبال بندر امامبسکتبال پتروشیمی بندر امام79 - 55بسکتبال آدمیس میناب2
10جمعه 15 دی 96 س 16:00سالن بسکتبال امیدیهبسکتبال نفت امیدیه90 - 80بسکتبال پتروشیمی بندر امام1
جمع کل امتیازات : 16