شماره‌ی خبر : ‌12990 | تعداد بازدید : 450
یکشنبه 31 تیر ماه 1397 ساعت 12:58

نشست مشاور فرهنگی ورزشی شرکت مس با هیات‌های ورزشی کرمان

در جلسه‌ای به میزبانی دفتر دکتر پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،حجت‌الاسلام والمسلمین توحیدی مشاور فرهنگی ورزشی مدیرعامل شرکت مس و آقای عیسی ابراهیمی رئیس هیات مدیره باشگاه مس کرمان با روسای برخی از هیات‌های ورزشی د

نشست مشاور فرهنگی ورزشی شرکت مس با هیات‌های ورزشی کرمان

درجلسه‌ای به میزبانی ودعوت دفتردکترپورابراهیمی نماینده مردم کرمان درمجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،حجت‌الاسلام والمسلمین توحیدی مشاورفرهنگی ورزشی مدیرعامل شرکت ملی مس ایران و آقایان عیسی ابراهیمی رئیس هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان و ابراهیمی دستیار و هماهنگ کننده مشاور امور فرهنگی ورزشی شرکت مس، باروسای برخی ازهیات‌های ورزشی دیدارو گفت وگو کردند.

دراین جلسه پس از بیانات مقدماتی آقای دکتر پور ابراهیمی، روسای هیات‌های برخی ازرشته‌های ورزشی استان ازجمله هیات‌های دوچرخه‌سواری، جانبازان و معلولین، کشتی، پرورش اندام، نابینایان، ژیمناستیک، کاراته و جودو مشکلات خودراطرح کرده و به بیان دیدگاه‌های خودپرداختند.

دراین نشست روسای هیات‌های ورزشی ازمشکلات رشته‌های ورزشی تحت مدیریت خودصحبت کردندکه عمدتابه کمبودهای مالی و امکاناتی برای این رشته‌های ورزشی درکرمان ودرخواست کمک ازمس برمی‌گشت.

مشاورفرهنگی و ورزشی مدیرعامل شرکت مس دراین جلسه باابرازخرسندی ازگفت و گو باروسای هیات های ورزشی مختلف استان گفت:دررابطه بابودجه ورزش براساس مقررات شرکت ازجمله سهامداران وهیئت مدیره وکمیته های مربوطه طی هفته آینده درشرکت ملی مس جمع بندی‌های نهایی صورت می‌گیردو من امیدوارم که با همت وهمدلی همگانی، درسال پیش رو شاهداتفاقات بسیارخوبی درعرصه ورزش شهرهای موردحمایت شرکت باشیم.

حجت‌الاسلام توحیدی به حمایت شرکت ملی مس ازفوتبال اشاره کردوگفت:ممکن است برخی ازرشته‌های ورزشی دیگرازهزینه کرددرفوتبال ناراضی باشندولی اولاباشگاه های مس ازامسال باعدالت ورزشی که خواسته مدیرعامل جهادی شرکت است ان شاالله به آکادمی هاوورزش پایه باحضور ورزشکاران  بومی اهمیت ویژه خواهیم دادثانیابایدبه اقبال عمومی به فوتبال احترام گذاشت و من مطمئنم خودشماروساو ورزشکاران محترم سایررشته‌هاهم همانندهمه‌ی ملت تانیمه شب بازی‌های تیم ملی رادرجام جهانی مشاهده کرده‌ایدو این نشان می‌دهدکه بهرشکل به واسطه اقبال عمومی که به این رشته وجوددارد همانطورکه آقای دکترپورابراهیمی فرمودندنمی‌توان فوتبال رانادیده گرفت.

وی برای این موضوع به پیام مقام معظم رهبری به تیم ملی فوتبال کشورمان اشاره کردو افزود:مانیزبایددل جوانان و شادی آن‌هابرای موفقیت تیم های فوتبال رابدست آوریم وتلاش خاص خودراداشته باشیم.بااین وجودهمانطورکه عرض شدمابه عدالت ورزشی اعتقادداریم و درراستای آن نیزحرکت خواهیم کرد.

ایشان بابیان اینکه شرکت مس معین شهرهای مختلف درورزش کشور می‌باشدافزود:درجریان خواسته‌های رشته‌های ورزشی مختلف هستیم و ازهمین رو تمرکزخودرافقط برروی ورزش قهرمانی ویافقط فوتبال قرارنمی‌دهیم و جنبه‌های مختلف رابرای حمایت ازورزش زیرنظرداریم.

حاج‌آقاتوحیدی بابیان اینکه به عنوان یک طلبه ورزشکار، اطلاعات کافی ازجزئیات  رشته‌های ورزشی داردگفت:هرچندنمی‌توانیم به طورکامل هیات‌های ورزشی راتحت پوشش قراردهیم ولی ارتباطات کافی بااین هیات‌هاراداریم و باحمایت‌ تیم‌های مختلف تحت پوشش نام مس، سعی می‌کنیم استعدادهای ورزشی رابه خوبی درهرمنطقه شناسایی و حمایت کنیم.

در ادامه این نشست آقای ابراهیمی رئیس هیات مدیره باشگاه مس، بااشاره به اعتبارات درنظرگرفته شده برای این باشگاه گفت:بسیاری ازجامعه ورزش استان تقاضای حمایت ازسوی باشگاه مس راداردکه این باشگاه نیزتاحدتوان خودهمواره پاسخگوی خانواده بزرگ ورزش استان کرمان بوده است.

رئیس هیات مدیره باشگاه مس افزود:این نکته رابایدتوجه داشت که باوجودتورم شدیداقتصادی کشورو چندبرابری شدن هزینه‌ها، اعتبارات باشگاه مس افزایش چندانی نداشته است و این سبب می‌شودکه باشگاه مس حتی برای پوشش تیم‌های خودنیزبامشکلات زیادی روبرو شود.من امیدوارم باحسن نظری که مدیریت عالی شرکت مس به بحث ورزش دارندو باحمایت‌هایی که حاج‌آقاتوحیدی دراین بخش نشان می‌دهند، مابراساس مقرارات وقوانین، بیشتربتوانیم پاسخگوی نیازهای تیم‌های باشگاه و جامعه ورزش کرمان باشیم.

درادامه‌ی این جلسه آقای پورابراهیمی نماینده محترم کرمان درمجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که میزبانی این نشست رابرعهده داشت باتشکرازمقامات شرکت مس بویژه جناب آقای بنی اسدی ونوع نگاه صحیح حاج آقا توحیدی و تلاش‌های عوامل مجموعه‌ی باشگاه برای اعتلای ورزش استان گفت:درحال تدارک برگزاری جلسه‌ای هستیم که درآن فراترازبحث بودجه باشگاه مس بتوانیم مشکلات ورزش کرمان راحل وفصل نمائیم و ترتیبی اتخاذشودکه امکانات بیشتری دراختیارهیات‌های ورزشی قرارداده شود.

پورابراهیمی ازجلسه بامدیرعامل شرکت مس درآینده‌ای نزدیک خبردادو گفت:دراین جلسه باآقای بنی‌اسدی صحبت خواهیم کردتااعتباری فراتراز بودجه باشگاه مس برای حمایت ازورزش استان ازسوی شرکت مس اختصاص یابد.

دراین جلسه که آقایان ابراهیمی و عظیمی ازدیگرمقامات شرکت مس نیزدرآن حضورداشتند آقای عیسی ابراهیمی رئیس هیات مدیره باشگاه مس باانتخاب آقایان پورابراهیمی وتوحیدی به عنوان رابط باشگاه و دفتر آقای پورابراهیمی معرفی گردید.


نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
تلفن :
نمایش داده نمی‌شود
وبگاه‌ :
متن :
 

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با مس رفسنجان