.محمد کهندل

مسوولیت : مدیر عامل
.محمد کهندل

نظر شما در رابطه با نتیجه بازی مس کرمان و پیکان