پیام ملکیان

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 70
تاریخ تولد : 1372/10/23
نام تیم : مس کرمان
پیام ملکیان

پیش بینی شما از نتیجه بازی سپاسی و مس؟!