سعید هزاری

مسوولیت : تدارکات
تاریخ تولد : 1365/06/15
نام تیم : مس کرمان
سعید هزاری

بهترین اتفاق سال 98 برای تیم های باشگاه مس کرمان از نظر شما؟!