سعید هزاری

مسوولیت : تدارکات
تاریخ تولد : 1365/06/15
نام تیم : مس کرمان
سعید هزاری

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر