سعید هزاری

مسوولیت : تدارکات
تاریخ تولد : 1365/06/15
نام تیم : مس کرمان
سعید هزاری

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک