سعید هزاری

مسوولیت : تدارکات
تاریخ تولد : 1365/06/15
نام تیم : مس کرمان
سعید هزاری

نظر شما در رابطه با بهترین تیم باشگاه مس کرمان در فصل 98-99