سعید هزاری

مسوولیت : تدارکات
تاریخ تولد : 1365/06/15
نام تیم : مس کرمان
سعید هزاری

نظر شما در رابطه با بازی مس و ملوان