مجید محافظت کار

مسوولیت : مربی
تاریخ تولد : 1362/11/11
نام تیم : مس کرمان
مجید محافظت کار

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک