امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با شهرداری ماهشهر