محمد خلیلی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 12
تاریخ تولد : 1372/07/09
نام تیم : مس کرمان
محمد خلیلی

پیش بینی شما از بازی راه آهن و مس کرمان