محمد سلطانی

مسوولیت : پزشک
تاریخ تولد : 1335/08/10
نام تیم : مس کرمان
محمد سلطانی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با قشقایی