محمد سلطانی

مسوولیت : پزشک
تاریخ تولد : 1335/08/10
نام تیم : مس کرمان
محمد سلطانی

بهترین تیم باشگاه مس در فصل 96-97