محمد خدمتی

مسوولیت : مربی دروازه بانان
تاریخ تولد : 1348/02/09
نام تیم : مس کرمان
محمد خدمتی

پیش بینی شما از بازی راه آهن و مس کرمان