دارکو دراژیچ

مسوولیت : مربی
تاریخ تولد : 1341/10/27
نام تیم : مس کرمان
دارکو دراژیچ

پیش بینی شما از بازی راه آهن و مس کرمان