احمد نخعی

مسوولیت : سرمربی
تاریخ تولد : 1350/02/07
نام تیم : مس کرمان
احمد نخعی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با ایرانجوان بوشهر