عارف سعیدیان

مسوولیت : معاونت فنی
عارف سعیدیان

نظر شما در رابطه با سرنوشت تیم ملی در جام جهانی