مجتبی مقتدایی

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 20
تاریخ تولد : 1375/01/03
نام تیم : مس کرمان
مجتبی مقتدایی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک