مسلم محسنی

مسوولیت : ماساژور
تاریخ تولد : 1365/01/01
نام تیم : مس کرمان
مسلم محسنی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک