مسلم محسنی

مسوولیت : ماساژور
تاریخ تولد : 1365/01/01
نام تیم : مس کرمان
مسلم محسنی

بهترین اتفاق سال 98 برای تیم های باشگاه مس کرمان از نظر شما؟!