مسلم محسنی

مسوولیت : ماساژور
تاریخ تولد : 1365/01/01
نام تیم : مس کرمان
مسلم محسنی

نظر شما در رابطه با بهترین تیم باشگاه مس کرمان در فصل 98-99