مسلم محسنی

مسوولیت : ماساژور
تاریخ تولد : 1365/01/01
نام تیم : مس کرمان
مسلم محسنی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر