محسن جعفری

مسوولیت : تدارکات
تاریخ تولد : 1359/07/05
نام تیم : مس کرمان
محسن جعفری

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک