محسن جعفری

مسوولیت : تدارکات
تاریخ تولد : 1359/07/05
نام تیم : مس کرمان
محسن جعفری

نظر شما در رابطه با بازی مس و شاهین بوشهر