محسن جعفری

مسوولیت : تدارکات
تاریخ تولد : 1359/07/05
نام تیم : مس کرمان
محسن جعفری

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر