محمد سلطانی

مسوولیت : پزشکیار
تاریخ تولد : 1345/01/01
نام تیم : مس کرمان
محمد سلطانی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر