محمد سلطانی

مسوولیت : پزشکیار
تاریخ تولد : 1345/01/01
نام تیم : مس کرمان
محمد سلطانی

پیش بینی شما از بازی مس و استقلال خوزستان؟