محمد سلطانی

مسوولیت : پزشکیار
تاریخ تولد : 1345/01/01
نام تیم : مس کرمان
محمد سلطانی

بهترین اتفاق سال 98 برای تیم های باشگاه مس کرمان از نظر شما؟!