محمد سلطانی

مسوولیت : پزشکیار
تاریخ تولد : 1345/01/01
نام تیم : مس کرمان
محمد سلطانی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک