محمد سلطانی

مسوولیت : پزشکیار
تاریخ تولد : 1345/01/01
نام تیم : مس کرمان
محمد سلطانی

نظر شما در رابطه با بهترین تیم باشگاه مس کرمان در فصل 98-99