شهرام عامری

مسوولیت : پزشک
تاریخ تولد : 1357/01/15
نام تیم : مس کرمان
شهرام عامری

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک