شهرام عامری

مسوولیت : پزشک
تاریخ تولد : 1357/01/15
نام تیم : مس کرمان
شهرام عامری

نظر شما در رابطه با بهترین تیم باشگاه مس کرمان در فصل 98-99