شهرام عامری

مسوولیت : پزشک
تاریخ تولد : 1357/01/15
نام تیم : مس کرمان
شهرام عامری

بهترین اتفاق سال 98 برای تیم های باشگاه مس کرمان از نظر شما؟!