شهرام عامری

مسوولیت : پزشک
تاریخ تولد : 1357/01/15
نام تیم : مس کرمان
شهرام عامری

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر