مجتبی حسینی

مسوولیت : سرمربی
تاریخ تولد : 1352/09/01
نام تیم : مس کرمان
مجتبی حسینی

نظر شما در رابطه با بهترین تیم باشگاه مس کرمان در فصل 98-99