مجتبی حسینی

مسوولیت : سرمربی
تاریخ تولد : 1352/09/01
نام تیم : مس کرمان
مجتبی حسینی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر