مجتبی حسینی

مسوولیت : سرمربی
تاریخ تولد : 1352/09/01
نام تیم : مس کرمان
مجتبی حسینی

بهترین اتفاق سال 98 برای تیم های باشگاه مس کرمان از نظر شما؟!