مجتبی حسینی

مسوولیت : سرمربی
تاریخ تولد : 1352/09/01
نام تیم : مس کرمان
مجتبی حسینی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک