مجبی حسینی

مسوولیت : سرمربی
تاریخ تولد : 1352/09/01
نام تیم : مس کرمان
مجبی حسینی

نظر شما در رابطه با بازی مس و ملوان