احمد نخعی

مسوولیت : سرپرست
تاریخ تولد : 1350/02/07
نام تیم : مس کرمان
احمد نخعی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک