آقای ایرج کهندل

مسوولیت : عضو هیات مدیره
تاریخ تولد : 1326/05/26
آقای ایرج کهندل

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با قشقایی