آقای ایرج کهندل

مسوولیت : عضو هیات مدیره
تاریخ تولد : 1326/05/26
آقای ایرج کهندل

نظر شما در رابطه با بازی مس و شهرداری تبریز