آقای علی قرایی

مسوولیت : سرپرست باشگاه صنعت مس کرمان(از 1397/4/1 تا1397/9/1)
تاریخ تولد : 1358/06/01
آقای علی قرایی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر