حجت ده شیخ

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 24
تاریخ تولد : 1377/06/04
نام تیم : مس کرمان
حجت ده شیخ

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک