ایرج کهندل

مسوولیت : عضو هیات مدیره
ایرج کهندل

نمره هواداران مس به بازیکنان در بازی با ملوان