مهدی سیاوشی

مسوولیت : عضو هیات مدیره
مهدی سیاوشی

نمره هواداران مس به بازیکنان در بازی با ملوان