مهدی سیاوشی

مسوولیت : عضو هیات مدیره
مهدی سیاوشی

با انتقال بازی‌های مس به استادیومی غیر از شهر کرمان موافقید؟