مهدی سیاوشی

مسوولیت : عضو هیات مدیره
مهدی سیاوشی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با قشقایی