حمید اخلاقی

مسوولیت : رئیس هیات مدیره
حمید اخلاقی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با قشقایی