حمید اخلاقی

مسوولیت : رئیس هیات مدیره
حمید اخلاقی

نمره هواداران مس به بازیکنان در بازی با ملوان