حمید اخلاقی

مسوولیت : رئیس هیات مدیره
حمید اخلاقی

با انتقال بازی‌های مس به استادیومی غیر از شهر کرمان موافقید؟