محمد رضا کافی

مسوولیت : مدیر عامل
محمد رضا کافی

نمره هواداران مس به بازیکنان در بازی با ملوان