سید امجد مسعودزاده

مسوولیت : مدیر عامل
سید امجد مسعودزاده

با انتقال بازی‌های مس به استادیومی غیر از شهر کرمان موافقید؟