محمد رضا کافی

مسوولیت : مدیر عامل
محمد رضا کافی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با قشقایی