شاهرخ غلامرضاپور

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 19
تاریخ تولد : 1369/11/09
نام تیم : مس کرمان
شاهرخ غلامرضاپور

پیش بینی شما از بازی راه آهن و مس کرمان