شماره‌ی خبر : ‌63668 | تعداد بازدید : 959
سه‌شنبه 16 بهمن ماه 1397 ساعت 11:45

اعلام برنامه بازی‌های مس در لیگ یک تا پایان فصل

از سوی کمیته‌ی برگزاری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور، برنامه بازی‌های تیم فوتبال مس تا پایان فصل اعلام شد.

اعلام برنامه بازی‌های مس در لیگ یک تا پایان فصل

از سوی کمیته‌ی برگزاری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور، برنامه بازی‌های تیم فوتبال مس تا پایان فصل اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ بر این اساس برنامه‌ی بازی‌های لیگ یک از هفته‌ی بیست و چهارم تا پایان فصل به این شرح می‌باشد:

هفته بیست وچهارم - سه شنبه 30 بهمن 97

استقلال جنوب تهران-  مس رفسنجان – ساعت 14:15 ورزشگاه  شهداء اسلامشهر
گل گهر سیرجان- ملوان بندر انزلی – ساعت 14:15 ورزشگاه  امام علی سیرجان
بادران تهران - خونه به خونه مازندران– ساعت 14:15 ورزشگاه  غدیر تهران
آلومینیوم اراک – نود ارومیه – ساعت 14:15 ورزشگاه  امام خمینی اراک
مس کرمان-  قشقایی شیراز – ساعت 14:15 ورزشگاه  امام علی کرمان
گل ریحان البرز - شاهین شهرداری بوشهر– ساعت 14:15 ورزشگاه  انقلاب کرج
شهرداری ماهشهر- کارون اروند خرمشهر– ساعت 14:45 ورزشگاه  شهداء ماهشهر

هفته بیست و پنجم - دوشنبه 6 اسفند 97

مس رفسنجان- گل گهر سیرجان – ساعت 14:15 ورزشگاه  شهداء رفسنجان
نود ارومیه- فجرسپاسی شیراز  – ساعت 14:15 ورزشگاه  تختی ارومیه
کارون اروند خرمشهر - شهرداری تبریز– ساعت 14:15 ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر
ملوان بندر انزلی- شهرداری ماهشهر – ساعت 14:15 ورزشگاه  تختی انزلی
قشقایی شیراز - بادران تهران – ساعت 14:15 ورزشگاه  پارس شیراز
خونه به خونه مازندران- مس کرمان – ساعت 14:15 ورزشگاه  شهداء سیمرغ(کیاکلا)
شاهین شهرداری بوشهر - آلومینیوم اراک – ساعت 15ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر

هفته بیست و ششم - یکشنبه 12 اسفند 97

گل ریحان البرز- مس رفسنجان – ساعت 14:30 ورزشگاه  انقلاب کرج
گل گهر سیرجان- قشقایی شیراز – ساعت 14:30 ورزشگاه  امام علی سیرجان
فجرسپاسی شیراز- ملوان بندر انزلی – ساعت 14:30 ورزشگاه  دستغیب شیراز
شهرداری تبریز -استقلال جنوب تهران – ساعت 14:30 ورزشگاه  اختصاصی  تبریز
مس کرمان -کارون اروند خرمشهر – ساعت 14:30 ورزشگاه  امام علی کرمان
شاهین شهرداری بوشهر- خونه به خونه مازندران – ساعت 15ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
شهرداری ماهشهر -نود ارومیه– ساعت 15ورزشگاه   شهداء ماهشهر

هفته بیست و هفتم - شنبه 18 اسفند 97

کارون اروند خرمشهر - گل گهر سیرجان– ساعت 14:45  ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر
ملوان بندر انزلی- شهرداری تبریز – ساعت 14:45  ورزشگاه  تختی انزلی
استقلال جنوب تهران- بادران تهران – ساعت 14:45  ورزشگاه  شهداء اسلامشهر
مس رفسنجان- فجرسپاسی شیراز – ساعت 14:45  ورزشگاه  شهداء رفسنجان
خونه به خونه مازندران - آلومینیوم اراک– ساعت 14:45  ورزشگاه  شهداء سیمرغ (کیاکلا)
قشقایی شیراز-  گل ریحان البرز – ساعت 14:45  ورزشگاه  پارس شیراز
نود ارومیه- شاهین شهرداری بوشهر – ساعت 14:45  ورزشگاه  تختی ارومیه

هفته بیست و هشتم - شنبه 25 اسفند 97

مس کرمان- مس رفسنجان – ساعت 15ورزشگاه   امام علی کرمان
بادران تهران- شهرداری تبریز – ساعت 15ورزشگاه   غدیر تهران
آلومینیوم اراک- قشقایی شیراز – ساعت 15ورزشگاه   امام خمینی اراک
گل گهر سیرجان- استقلال جنوب تهران – ساعت 15ورزشگاه   امام علی سیرجان
گل ریحان البرز -ملوان بندر انزلی – ساعت 15ورزشگاه   انقلاب کرج
شاهین شهرداری بوشهر -کارون اروند خرمشهر – ساعت 15:30ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر
شهرداری ماهشهر -خونه به خونه مازندران – ساعت 15:30ورزشگاه   شهداء ماهشهر

هفته بیست و نهم‌ - جمعه 9 فرودین 98

ملوان بندر انزلی- بادران تهران – ساعت 16:15 ورزشگاه   تختی انزلی
قشقایی شیراز-  نود ارومیه – ساعت 16:15 ورزشگاه   پارس شیراز
خونه به خونه مازندران- گل ریحان البرز – ساعت 16:15 ورزشگاه   شهداء سیمرغ (کیاکلا)
شهرداری تبریز-  فجرسپاسی شیراز – ساعت 16:15 ورزشگاه    اختصاصی  تبریز
استقلال جنوب تهران- مس کرمان – ساعت 16:15 ورزشگاه   تختی تهران
مس رفسنجان - شهرداری ماهشهر – ساعت 16:15 ورزشگاه    شهداء رفسنجان
کارون اروند خرمشهر- آلومینیوم اراک – ساعت  17ورزشگاه   نفت و گاز اروندان خرمشهر

هفته سی ام - پنجشنبه 15 فروردین 98

مس کرمان - ملوان بندر انزلی – ساعت 16:30 ورزشگاه   امام علی کرمان
نود ارومیه–  کارون اروند خرمشهر– ساعت 16:30 ورزشگاه   تختی ارومیه
آلومینیوم اراک- مس رفسنجان – ساعت 16:30 ورزشگاه   امام خمینی اراک
گل گهر سیرجان -شهرداری تبریز – ساعت 16:30 ورزشگاه   امام علی سیرجان
فجرسپاسی شیراز - بادران تهران – ساعت 16:30 ورزشگاه   دستغیب شیراز
شهرداری ماهشهر - استقلال جنوب تهران – ساعت 17:15 ورزشگاه   شهداء ماهشهر
شاهین شهرداری بوشهر - قشقایی شیراز– ساعت 17:15 ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر

هفته سی و یکم - چهارشنبه 21 فروردین 98

ملوان بندر انزلی- آلومینیوم اراک – ساعت 16:45  ورزشگاه   تختی انزلی
خونه به خونه مازندران- نود ارومیه – ساعت 16:45 ورزشگاه   شهداء سیمرغ(کیاکلا)
بادران تهران- گل گهر سیرجان – ساعت 16:45  ورزشگاه   غدیر تهران
استقلال جنوب تهران- فجرسپاسی شیراز – ساعت 16:45  ورزشگاه   شهدا اسلامشهر
شهرداری تبریز- شهرداری ماهشهر – ساعت 16:45  ورزشگاه   اختصاصی تبریز
مس رفسنجان- شاهین شهرداری بوشهر – ساعت 16:45  ورزشگاه   شهداء رفسنجان
کارون اروند خرمشهر- گل ریحان البرز – ساعت 17:30  ورزشگاه   نفت و گاز اروندان خرمشهر

هفته سی و دوم - سه شنبه 27 فروردین 98

گل ریحان  البرز-  استقلال جنوب تهران – ساعت 17  ورزشگاه   انقلاب کرج
مس کرمان -شهرداری تبریز – ساعت 17  ورزشگاه    امام علی کرمان
خونه به خونه مازندران -قشقایی شیراز – ساعت 17  ورزشگاه   شهداء سیمرغ(کیاکلا)
نود ارومیه –مس رفسنجان – ساعت 17  ورزشگاه   تختی ارومیه
فجرسپاسی شیراز -گل گهر سیرجان – ساعت 17  ورزشگاه    دستغیب شیراز
شاهین شهرداری بوشهر- ملوان بندر انزلی – ساعت 17  ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر
شهرداری ماهشهر- بادران تهران – ساعت 17  ورزشگاه   شهداء ماهشهر

هفته سی و سوم - سه شنبه 3 اردیبهشت 98

مس رفسنجان -خونه به خونه مازندران – ساعت 17  ورزشگاه   شهداء رفسنجان
بادران تهران -آلومینیوم اراک – ساعت 17  ورزشگاه   غدیر تهران
کارون اروند خرمشهر- قشقایی شیراز – ساعت 17  ورزشگاه   نفت و گاز اروندان خرمشهر
شهرداری تبریز- گل ریحان البرز – ساعت 17  ورزشگاه   اختصاصی  تبریز
فجرسپاسی شیراز- مس کرمان – ساعت 17  ورزشگاه   دستغیب شیراز
گل گهر سیرجان- شهرداری ماهشهر – ساعت 17  ورزشگاه   امام علی سیرجان
استقلال جنوب تهران- شاهین شهرداری بوشهر – ساعت 17  ورزشگاه   شهداء اسلامشهر

هفته سی و چهارم - سه شنبه 10 اردیبهشت 98

گل ریحان البرز -گل گهر سیرجان – ساعت 17:15  ورزشگاه   انقلاب کرج
مس کرمان- بادران تهران – ساعت 17:15  ورزشگاه   امام علی کرمان
آلومینیوم اراک- استقلال جنوب تهران – ساعت 17:15  ورزشگاه   امام خمینی اراک
قشقایی شیراز –شهرداری تبریز – ساعت 17:15  ورزشگاه   پارس شیراز
شهرداری ماهشهر- فجرسپاسی شیراز – ساعت 17:15  ورزشگاه   شهداء ماهشهر
نود ارومیه- ملوان بندر انزلی – ساعت 17:15  ورزشگاه   تختی ارومیه
خونه به خونه مازندران- کارون اروند خرمشهر – ساعت 17:15  ورزشگاه   شهداء سیمرغ(کیاکلا)

 


نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
تلفن :
نمایش داده نمی‌شود
وبگاه‌ :
متن :
 

نظر شما در رابطه با صعود تیم فوتبال مس کرمان در پایان فصل