نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم خیبر خرم آباد در گروه چهار لیگ برتر نوجوانان کشور در فصل 95-96 (فصل 1395-1396)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز