دوشنبه 18 فروردین ماه 1399 ساعت 10:16

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک

 • برگزاری بازی ها تحت هر شرایطی تا آخرین هفته (66 رای)
    
  14.63٪
 • اتمام بازی های لیگ با درنظر گرفتن جدول مسابقات تا پایان هفته برگزار شده (201 رای)
    
  44.57٪
 • اتمام بازی ها با صفر لحاظ کردن بازی های انجام شده (184 رای)
    
  40.8٪
تعداد کل آراء : 451
تاریخ اولین رای : 1399/01/18 ساعت 10:28:24
تاریخ آخرین رای : 1399/03/18 ساعت 00:50:26