دوشنبه 18 فروردین ماه 1399 ساعت 10:16

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک

 • برگزاری بازی ها تحت هر شرایطی تا آخرین هفته (90 رای)
    
  16.85٪
 • اتمام بازی های لیگ با درنظر گرفتن جدول مسابقات تا پایان هفته برگزار شده (234 رای)
    
  43.82٪
 • اتمام بازی ها با صفر لحاظ کردن بازی های انجام شده (210 رای)
    
  39.33٪
تعداد کل آراء : 534
تاریخ اولین رای : 1399/01/18 ساعت 10:28:24
تاریخ آخرین رای : 1399/04/08 ساعت 11:13:11